Vanuit de kerkenraad

Geplaatst op 30 jun 2022

We mogen terugzien op een heel geslaagde gemeentemiddag op 18 juni. Er was van alles te doen voor jong en oud en daarnaast was er veel ruimte voor ontmoeting en gesprek. Een mooie stimulans voor ons gemeentezijn. Allen die op wat voor wijze hebben meegewerkt zeggen we hartelijk dank!

Die dank geldt ook voor allen die op wat voor manier ook hebben bijgedragen aan het omzien naar elkaar in het pastoraat, aan het diakonale werk, aan het werk als jeugdouderling of in de zondagschool, de crèche, de jeugdkerk en de jeugdclubs, aan de CvK, aan de bloemendienst, aan de gemeentebrief en Kerkklanken, aan het werk in en om de Koren-aar en het kerkgebouw, aan de streaming van diensten en de website, aan de prediking, aan Kerk anders, aan het kosteren en de verzorging van alles in en om de diensten, aan het bespelen van het orgel, aan de autodienst en het ophalen van bewoners, aan het werk in de kerkenraad en het moderamen. Als je het op een rijtje zet wordt weer duidelijk hoeveel mensen betrokken zijn op onze gemeente en bij willen dragen aan het gemeentezijn. Zo mogen we samen gemeente van onze Heer zijn in Sleeuwijk.

In de zomer treedt Marjolein Plomp af als jeugdouderling nadat ze dit werk vele jaren heeft gedaan.
Binnen de CvK is Henk van Diest aftredend nadat hij acht jaar lid is geweest van dit college en vele jaren secretaris is geweest.
Hen beiden danken we hartelijk voor hun jarenlange inzet!

We zijn verheugd dat we een opvolger als jeugdouderling hebben kunnen vinden want Martina Udo-Bos is bereid deze taak op zich te nemen.
Verder zijn we blij dat Cees Reemst bereid is gevonden om ouderling-kerkrentmeester te worden en dat Ella Weverwijk bereid is diaken te worden. Ella heeft voor 2 jaar toegezegd.
Op zondag 4 september zullen Ella, Cees en Martina worden bevestigd.
Conform de kerkorde worden hun namen bij deze tijdig bekend gemaakt en wordt iedereen in de gelegenheid gesteld eventuele bezwaren tegen hun bevestiging kenbaar te maken bij de scriba van de kerkenraad Elly de Munnik.

Met vriendelijke groet,
Gijsbert van der Beek