Gemeente

De Hervormde Gemeente Sleeuwijk bestaat sinds 1618. Er werd eeuwenlang gekerkt in het ‘Oude Kerkje’ aan het Kerkeinde, een paar kilometer buiten het dorp gelegen. Dit schilderachtige kerkje werd voor het houden van erediensten evenwel te klein en in 1957 werd het huidige kerkgebouw aan de Esdoornlaan in gebruik genomen.

Staande in de traditie van ‘hen die ons voorgingen’ wil onze gemeente open en uitnodigend God zoeken en vinden in het hier en nu. Immers, God woont in de werkelijkheid, niet in vrome wensen. Bouwen aan een geloofsgemeenschap waar kritisch vragende en zoekende mensen een geestelijk onderdak vinden is daarbij ons streven.

Onze wekelijkse vieringen zijn inspirerend en geven stof tot nadenken, staan stil bij wereld veraf en dichtbij en bieden steun en troost in moeilijke tijden en geven hoop voor de toekomst. Liederen zijn dan ook onmisbaar als uitdrukking van gemoed en emotie. Onze gemeente zingt graag, veel en gevarieerd.

Meer dan de diensten alleen

De pastorale kant van onze gemeente blijkt uit de betrokkenheid bij elkaars wel en wee, zonder te vervallen in sociale controle. Gemeente- en ontmoetingsavonden, gespreksgroepen, maar ook het simpele koffiedrinken na de dienst zijn uitingen van deze betrokkenheid. Een niet onbelangrijk aspect in die pastorale attitude is: Onze gemeente weet gelukkig ook wat lachen is… Zo willen wij met elkaar ‘de lofzang gaande houden’.

Kinderen tellen volop mee

De kinderen van onze gemeente tellen volop mee. Zij horen er bij! Zij hebben hun eigen plaats in onze gemeente. Als onze gemeente op zondag samenkomt, is er voor de allerkleinsten opvang en ruimte geregeld, zodat ze kunnen spelen, terwijl hun ouders kunnen deelnemen aan de kerkdienst.

Voor de kinderen van 4 tot en met 12 jaar is er zondagsschool. Deze begint al in de kerkdienst: voordat ze naar hun eigen ruimte gaan is er een gesprekje met de voorganger, soms afgesloten met een (kinder-)lied. Dit correspondeert met wat de kinderen in hun eigen ruimte doen. Daarnaast zijn er projecten tijdens de vieringen in de Adventsweken en in de Veertigdagentijd. Het kerstfeest van onze zondagsschool is hét hoogtepunt van onze vieringen met de kinderen.

Maar het stopt niet met 12 jaar. Gelukkig niet. Als de kinderen in een viering afscheid van de zondagsschool hebben genomen, is er gelegenheid om deel te nemen aan de Jeugd en Jongerenkerk, speciaal voor jongeren vanaf 12 jaar. Iedere derde zondag van de maand, maken zij kennis met het Bijbelse denken. Alles wat er voor kinderen en jeugd wordt georganiseerd is hier te vinden. Ook staat hier de planning en voorgangers van de Jeugd en Jongerenkerk.

Zustergemeente

De gereformeerde kerk Sleeuwijk/Woudrichem (de Ontmoetingskerk) is onze zustergemeente. Gemiddeld is er één keer per maand een gezamenlijke dienst. Zo wordt de startdienst aan het begin van een seizoen gezamenlijk gevierd, alsmede de vieringen die door ZWO worden georganiseerd.
Samenwerking is er ook op diaconaal terrein en op het vlak van het jeugdwerk.
Klik hier voor de website van de ontmoetingskerk.

Lees meer over de volgende onderwerpen:

College van Kerkrentmeesters

Welkom bij het College van Kerkrentmeesters. Het College van Kerkrentmeesters draagt zorg voor onderhoud en beheer van de gebouwen, het archief, de kerkelijke inzamelingen en nog diverse andere kleinere taken. Vanaf september 2022 bestaat het College van Kerkrentmeesters uit zes...lees verder

Diaconie

De diaconale taak van de kerk behoort tot het wezen van de kerk. Dat betekent, dat diaconaat niet alleen een taak is van een onderdeel van de kerk, de diakenen, maar een zaak is die heel de gemeente raakt. De...lees verder

Geldzaken

Rekeningnummer van de CvK: NL86 RABO 0368 7055 95 ten name van College van Kerkrentmeesters Hervormd Sleeuwijk. Rekeningnummer van de Diaconie: NL78 RABO 0368 7047 69 ten name van Diaconie Hervormd Sleeuwijk. De collectebonnen. Het is mogelijk om collectebonnen te...lees verder

Jeugd

De jeugd neemt in onze gemeente een bijzondere plek in. Voor iedere leeftijd worden er speciale diensten, vieringen en activiteiten georganiseerd. Iedereen is van harte welkom!

Kerkenraad

De kerkenraad is het beleidsbepalend orgaan van onze gemeente. Zij vergadert gewoonlijk eenmaal per twee maanden. De dagelijkse leiding berust bij het moderamen. Van tijd tot tijd wordt een gemeentevergadering gehouden om de gemeente te raadplegen, te informeren of om...lees verder

Over veilige kerk

Binnen de PKN is er steeds meer aandacht voor het thema ‘Veilige Kerk’. Dat is niet zonder reden. In het verleden zijn er helaas ook in de kerken voorvallen van grensoverschrijdend gedrag geweest met soms ernstige beschadigingen van mensen tot...lees verder

pastoraat

Pastoraat

Bij het woord pastoraat denkt u misschien aan een dominee of ouderling die op huisbezoek gaat of aan een pastoor die een gesprek heeft met een stervende, aan een predikante in een verzorgingshuis die bezoeken aflegt of aan een pastor,...lees verder