Jaarrekeningen 2022 ter inzage en mogelijkheid vragen te stellen

Geplaatst op 17 mei 2023

De kerkenraad heeft in de vergadering van 30 maart de jaarrekeningen voor 2022 van zowel het College van Diakenen als het College van Kerkrentmeesters voorlopig vastgesteld.

Inmiddels zijn ook de controles op de jaarrekeningen uitgevoerd en is alles in orde bevonden.

De volgende stap is nu dat de samenvatting van de beide jaarrekeningen wordt gepubliceerd en dat gemeenteleden minimaal een week de gelegenheid krijgen de jaarrekeningen in te zien en vragen te stellen of opmerkingen te maken. De kerkenraad bespreekt vervolgens de eventuele vragen of opmerkingen met de CvK of de diaconie en stelt daarna de jaarrekeningen vast.

Deze gang van zaken is landelijk zo vastgesteld binnen de Protestantse kerk in Nederland om te zorgen dat alles zorgvuldig en volgens de landelijke richtlijnen gebeurt.

Deze landelijk afgesproken gang van zaken passen we ook in onze gemeente toe.

Daarom treft u hier de samenvatting van de jaarrekening over 2022 van het College van Diakenen aan Jaarrekening diakonie 2022 korte versie

En hier de samenvatting van de jaarrekening over 2022 van het College van Kerkrentmeesters Jaarrekening CvK 2022 korte versie

Als u de gehele jaarrekening wilt inzien kunt u tot en met zaterdag 27 mei voor de diaconie een mail sturen naar Cees Reemst rfs@planet.nl en voor de CvK naar Frans Schaddelee: fschaddelee@hetnet.nl. Tot uiterlijk zaterdag 27 mei kunt u ook vragen of opmerkingen bij hen kwijt.

De jaarrekening voor de diaconie sluit met een overschot van € 521.
De inkomsten uit giften en collecten vielen wat mee ten opzichte van de begroting. Ook de uitgaven waren wat hoger dan begroot. Al met al was er in plaats van een begroot tekort van € 2.585 dus een klein overschot van € 521.

De jaarrekening van het College voor Kerkrentmeesters sluit met een overschot van € 5.747. De begroting vertoonde een tekort van € 2.363. Het resultaat is dus meegevallen en dat is verheugend.

De uitgaven waren zo’n € 4.000 hoger dan begroot. Dat was nagenoeg geheel het gevolg van de gestegen energietarieven. Dankzij de maatregelen die de CvK al snel genomen heeft kon de stijging van de kosten als gevolg van de energietarieven beperkt worden.

De opbrengsten waren zo’n € 12.000 hoger dan begroot. De opbrengst levend geld (kerkbalans en collecten) was weliswaar ongeveer € 2.000 lager dan begroot, maar de opbrengst onroerende zaken was zo’n € 15.000 hoger dan begroot. Dat was voor het grootste deel het gevolg van hogere opbrengsten van de Koren-aar.

Een groot compliment dus aan het team van de Koren-aar!

2022 is dus prima verlopen en daar zijn we dankbaar voor.

Voor de langere termijn maken we ons toch wel enige zorgen, omdat de tendens van de opbrengst levend geld dalend is en de kosten een stijgende tendens laten zien. De komende paar jaar kunnen we dat nog best opvangen, maar voor de jaren daarna dreigen wat grotere tekorten. We zullen als CvK en kerkenraad dus tijdig moeten anticiperen om te voorkomen dat we over een aantal jaren financieel in de problemen komen.

De keuze voor de zonnepanelen past daar in, want daarmee gaan we toekomstige kostenstijgingen tegen.

Verder doen we ons best de opbrengst levend geld op een goed niveau te houden.

De opbrengst onroerende zaken (verhuur van ruimtes en opbrengst van de Koren-aar) vormen gelukkig ook een solide inkomstenbron.

We zijn dankbaar dat we 2022 financieel met een goed resultaat hebben kunnen afsluiten. We danken de kerkrentmeesters en diakenen alsmede de administrateurs Frans Schaddelee (CvK) en Cees Reemst (diaconie) hartelijk voor het vele en goede werk dat ze eraan besteed hebben!

Met vriendelijke groet,

Namens de kerkenraad, Gijsbert van der Beek.