Jaarrekeningen 2020 ter inzage en mogelijkheid vragen te stellen

Geplaatst op 05 apr 2021

De kerkenraad heeft in de vergadering van 25 maart de jaarrekeningen voor 2020 van zowel het College van Diakenen als het College van Kerkrentmeesters voorlopig vastgesteld.
Inmiddels zijn ook de controles op de jaarrekeningen uitgevoerd en is alles in orde bevonden.
De volgende stap is nu dat de samenvatting van de beide jaarrekeningen wordt gepubliceerd en dat gemeenteleden minimaal een week de gelegenheid krijgen de jaarrekeningen in te zien en vragen te stellen of opmerkingen te maken. De kerkenraad bespreekt vervolgens de eventuele vragen of opmerkingen met de CvK of de diaconie en stelt daarna de jaarrekeningen vast.
Deze gang van zaken is landelijk zo vastgesteld binnen de Protestantse kerk in Nederland om te zorgen dat alles zorgvuldig en volgens de landelijke richtlijnen gebeurt.
Deze landelijk afgesproken gang van zaken passen we ook in onze gemeente toe.
Daarom treft u hier de samenvatting van de jaarrekening over 2020 van het College van Diakenen aan Samenvatting jaarrekening 2020 Diaconie
En hier de samenvatting van de jaarrekening over 2020 van het College van Kerkrentmeesters Samenvatting jaarrekening 2020 CvK

Als u de gehele jaarrekening wilt inzien kunt u tot en met dinsdag 20 april voor de diaconie een mail sturen naar Gerard van den Berg: berg.gerardvd@gmail.com en voor de CvK naar Frans Schaddelee: fschaddelee@hetnet.nl. Tot uiterlijk dinsdag 20 april kunt u ook vragen of opmerkingen bij hen kwijt.

De jaarrekening voor de diaconie sluit met een klein tekort van € 73,-
Omdat het beleid van de diaconie is dat geld dat binnenkomt ook (uiteraard zorgvuldig) moet worden ingezet, is een klein tekort een prima uitkomst.

De jaarrekening van het College voor Kerkrentmeesters sluit met een overschot van € 2.169. Verheugend is dat de opbrengst van Kerkbalans keurig op de begroting is uitgekomen en dat de opbrengst van de collecten zelfs zo’n € 2.000 hoger was dan begroot.
De jaarrekening 2020 bevat enkele bijzonderheden die boekhoudkundig goed verwerkt moesten worden:

  • Er is een legaat van ruim € 45.000 binnengekomen dat bij de incidentele baten is opgenomen.
  • Dat legaat is vervolgens toegevoegd aan de voorziening orgelrenovatie, waaruit daarna de renovatie van het orgel in 2020 van bijna € 43.000 weer is betaald. Zo is in feite de renovatie van het orgel betaald uit het legaat.
  • Er was nog een bestemmingsreserve van € 19.867 die niet aan een speciaal doel was gekoppeld. Die reserve is nu gevoegd bij de onderhoudsvoorziening van de Koren-aar en villa Kakelbont.
  • De niet specifiek kerkelijke gebouwen, dwz de pastorie en villa Kakelbont moeten vanaf 2020 tegen de woz-waarde op de balans worden gezet. Ze stonden bij ons voor een lager bedrag op de balans. Dat moest in 2020 dus eenmalig worden rechtgetrokken. Dat is gedaan door het verschil als incidentele baten te boeken en voor hetzelfde bedrag een herwaarderingsreserve te vormen.

Door deze zaken boekhoudkundig zo te verwerken, is het beperkte overschot van € 2.169 in 2020 er feitelijk niet door beïnvloed.

We zijn dankbaar dat we 2020 financieel met een goed resultaat hebben kunnen afsluiten en we danken de administrateurs Frans Schaddelee (CvK) en Cees Reemst (diaconie) hartelijk voor het vele en goede werk dat ze eraan besteed hebben!

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,
Gijsbert van der Beek.