Gemeente

Binnen de PKN is er steeds meer aandacht voor het thema ‘Veilige Kerk’. Dat is niet zonder reden. In het verleden zijn er helaas ook in de kerken voorvallen van grensoverschrijdend gedrag geweest met soms ernstige beschadigingen van mensen tot gevolg.

De kerkenraden van de Hervormde Gemeente Sleeuwijk en de Gereformeerde Kerk Sleeuwijk/Woudrichem hebben beleid  vastgesteld ten aanzien van een ‘Veilige kerk’. Het doel hiervan is om richtinggevende afspraken te maken over hoe we met elkaar omgaan en  oplettend te zijn dat niemand in de knel komt of zich ongelukkig voelt door het gedrag van anderen in de gemeente. En dat we in de eerste plaats een luisterend oor bieden. Bij het nadenken over de ‘Veilige Kerk’ hopen we de negatieve aanleiding om te vormen tot een positief uitgangspunt.

Een kerk moet een veilige plaats zijn, waarin iedereen welkom is en waar een open oog en een luisterend oor is voor elkaar. Het is een plaats waarin we in vertrouwen met elkaar omgaan.

Het beleid hebben we vastgelegd in het document ‘Beleid Veilige Kerk’. Dit kunt u hier lezen: Beleid Veilige Kerk zoals vastgesteld

Bij dit beleid horen een gedragscode en omgangsregels. Deze kunt u hier lezen: Gedragscode en Omgangsregels zoals vastgesteld

Het derde document is een toelichting op deze beide teksten. Die kunt u hier lezen: Veilige Kerk toelichting voor gemeenten

Het vierde document gaat over de aanstelling en taak van vertrouwenspersonen: Veilige Kerk aanstelling en taak vertrouwenspersonen en meldprotocol zoals vastgesteld

Het vijfde document is een toelichting op de taak en aanstelling van vertrouwenspersonen: Veilige Kerk aanstelling en taak vertrouwenspersonen en meldprotocol toelichting voor de gemeente

In deze beide documenten staan ook de gegevens van de aangestelde vertrouwenspersoon. Hieronder worden ze ook nog even apart genoemd: dhr. Ton Wintels, email t.wintels@dehoop.org en mobiel (06)48528149.

Over veilige kerk

Binnen de PKN is er steeds meer aandacht voor het thema ‘Veilige Kerk’. Dat is niet zonder reden. In het verleden zijn er helaas ook in de kerken voorvallen van grensoverschrijdend gedrag geweest met soms ernstige beschadigingen van mensen tot...lees verder

Geldzaken

Rekeningnummer van de CvK: NL86 RABO 0368 7055 95 ten name van College van Kerkrentmeesters Hervormd Sleeuwijk. Rekeningnummer van de Diaconie: NL78 RABO 0368 7047 69 ten name van Diaconie Hervormd Sleeuwijk. De collectebonnen. Het is mogelijk om collectebonnen te...lees verder

Jeugd

De jeugd neemt in onze gemeente een bijzondere plek in. Voor iedere leeftijd worden er speciale diensten, vieringen en activiteiten georganiseerd. Iedereen is van harte welkom!

College van Kerkrentmeesters

Welkom bij het College van Kerkrentmeesters. Het College van Kerkrentmeesters draagt zorg voor onderhoud en beheer van de gebouwen, het archief, de kerkelijke inzamelingen en nog diverse andere kleinere taken. Vanaf september 2022 bestaat het College van Kerkrentmeesters uit zes...lees verder

Diaconie

De diaconale taak van de kerk behoort tot het wezen van de kerk. Dat betekent, dat diaconaat niet alleen een taak is van een onderdeel van de kerk, de diakenen, maar een zaak is die heel de gemeente raakt. De...lees verder

pastoraat

Pastoraat

Bij het woord pastoraat denkt u misschien aan een dominee of ouderling die op huisbezoek gaat of aan een pastoor die een gesprek heeft met een stervende, aan een predikante in een verzorgingshuis die bezoeken aflegt of aan een pastor,...lees verder

Kerkenraad

De kerkenraad is het beleidsbepalend orgaan van onze gemeente. Zij vergadert gewoonlijk eenmaal per twee maanden. De dagelijkse leiding berust bij het moderamen. Van tijd tot tijd wordt een gemeentevergadering gehouden om de gemeente te raadplegen, te informeren of om...lees verder