Pinksterdienst 5 juni 2022

Geplaatst op 03 jun 2022

Liturgie Pinksteren zondag 5 juni 2022

Thema: ‘Allen bij God, en God bij allen’
Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: rood
——————————————————————————————————-
Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied Lied 672: 1 en 2 (‘Kom laat ons deze dag’)

Moment voor de kinderen

Smeekgebed (Kyrië)

Glorialied Lied 701: alle vier verzen (‘Zij zit als een vogel’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezingen: 1e Lezing: Ruth 1: 22 – 2: 13

Zingen Lied 813: 1 en 2, refrein, 3 en 4, refrein

2e Lezing: Handelingen 2: 1-13

Zingen Lied 680: 1, 4 en 5 (‘Kom heilge Geest, Gij vogel Gods’)

Overweging Thema: ‘Allen bij God, en God bij allen’
Handelingen 2: 11
‘… wij allen horen hen, in onze eigen taal, spreken … over Gods grote daden.’

1. Alle mensen bij de geliefden van God
2. God bij alle mensen
3. Onze godsdienstbeoefening in de wereld
4. Inspiratie uit de bron van liefde

Muzikaal moment

Zingen: Lied 686: 1 en 2 (‘De Geest des Heren heeft’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied Lied 675: allebei de verzen (‘Geest van hierboven’)

Zegen

Zingen Lied 872 ‘Masithi Amen’ (door Jacco Bouman, Sietse van Wijgerden, en allen)

Orgelspel