Nieuwjaarsdienst 1 januari 2023

Geplaatst op 29 dec 2022

Liturgie gezamenlijke Nieuwjaarsdienst zondag 1 januari 2023

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: wit
Thema: ‘Naam geroepen’
————————————————————————————————————————-
Kerkdienst in de kerkzaal na koffiedrinken

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Drempelgebed door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 513:1 en 2 (‘God heeft het eerste woord’)

Gebed bij de opening van de bijbel

Bijbellezing: Lucas 1: 26-33; 2: 21

Zingen: Lied 489: 1 en 2 (‘Komt ons in diepe nacht ter ore’)

Overweging: Thema: ‘Naam geroepen’
Lucas 2:21 ‘Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden,
kreeg hij de naam Jezus,
die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.’
1. Terug kijken en vooruit kijken
2. De naam roepen
3. Roeping komt een week na de geboorte

Zingen: Lied 494: 1 en 2 (‘Vanwaar zijt Gij gekomen’)

Overlijdensbericht van de heer Kees Smits.

De gedachteniskaars wordt met het licht van de Paaskaars aangestoken
door de ouderling van dienst.

Zingen: Psalm 121: 1 en 4 (Ik sla mijn ogen op en zie’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onze Vader-gebed (hardop uitgesproken oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen: Lied 496: 1 en 3 (‘Een ster ging op uit Israël’)

Zegen, Wij gaan nu op weg … het nieuwe jaar in, in vertrouwen op de redding van God,
met de zegen van God:
De Genadige zegene u en behoede u;
de Barmhartige doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig;
de Liefdevolle verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede.

Allen: Gezongen ‘Amen’