Eerste Kerstdag 25 december 2023

Geplaatst op 23 dec 2023

Liturgie herv. gemeente Sleeuwijk. Kerst 25 december 2023

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: wit
Thema ‘Jezus is geboren’

Organist: Arie de Bruijn;
Kerstkoor o.l.v. Henk van Andel
————————————————————————————————–
Liederen vóór de dienst:

‘Ere zij God’ (traditionele melodie)
Lied 473: 1 en 2 (‘Er is een roos ontloken’)
Lied 476: 1 en 3 (‘Nu zijt wellekome’)
Lied 477: 1 en 4 (‘Komt allen tezamen’)

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

koor:
‘Long ago prophets knew’ NEH. 10

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aansteken adventskaarsen en een grote kaars, en lezen gedichtje

Laten we ons in stilte voorbereiden op deze dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied:
Lied 467c (‘Een kind is ons geboren’) (koor/allen)

Psalm 98: 1, 3 en 4 (‘Zing een nieuw lied voor God de Here’) (allen)

Lied 467c (‘Een kind is ons geboren’) (allen)

Koor gaat weer zitten

Moment voor de kinderen:
Adventsproject ‘Weet jij hoe laat het is?’
De geboorte in de stal: Jezus is geboren

Kinderlied

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië):
Na iedere gebedsintentie zingen we:
‘Heer, onze Heer, ontferm U’ (op de melodie door de organist aangegeven): Lied 367b

Loflied (gloria) Lied 506: 1, 2 en 4 (‘Wij trekken in een lange stoet’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezingen: Johannes 1: 1-5

Zingen: ‘Licht ontstoken in de nacht’

Lezen: Johannes 1: 6-13

Zingen: ‘Het woord door God gesproken’ (A. Govaart 174)

Lezen: Johannes 1: 14-18

Zingen: Lied 492: alle verzen (‘Verschenen is de mildheid’)

Overweging. Thema ‘Jezus is geboren’
Johannes 1:14 ‘Het Woord is mens geworden en heeft in ons midden gewoond,
vol genade en waarheid,
en wij hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige Zoon van de Vader.’
1. De nederige geboorte is de sprekende daad van God
2. Waardering voor onze zwakheid en kwetsbaarheid
3. Wij komen tot leven door dat kleine kwetsbare woord van God in vlees en bloed.

Muzikaal moment: A Christmas pastorale – Eric H.Thiman

Zingen: (door het koor en allen) Lied 502 (‘Wij zingen door de tranen heen’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
Het ‘Onze Vader’ (in de oecumenische versie gesproken)

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Zingen: Lied 501 (‘Als een ster in lichte luister’)

Zingen: Slotlied (staande) Lied 487: alle drie verzen (‘Eer zij God in onze dagen’)

Zegen:
De zegen van God: van de vader, de zoon, en de heilige geest,
van de God van Sara en Abraham
van de zoon geboren uit Maria
van de Geest die ons behoedt als een moeder haar kinderen.
Zij en blijve met ons allen.

Allen zingen als ‘amen’: Lied 483: alle drie verzen (‘Stille nacht, heilige nacht’)

Orgelspel/muziek: Vom Himmel hoch da komm ich her BWV 700 – J.S Bach