Eerste kerstdag 2022

Geplaatst op 22 dec 2022

Liturgie Kerstviering 25 december 2022

Voorganger: Adrian Blom
Liturgische kleur: wit
Thema ‘Levenslicht’
———————————————————————————————————————————-

Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aansteken kerstkaars, en lezen gedichtje

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: Lied 477:1 en 5 (‘Komt allen tezamen’)

Moment voor de kinderen
Adventsproject ‘Levenslicht’

Projectlied: (melodie lied 469 ‘Ik ben een engel van de Heer’)

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje met
het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië) en loflied (gloria)
Zingen: Lied 470: (‘U Jezus Christus loven wij’)
(koor: vers 1, gemeente: vers 2, koor: vers 4, gemeente: vers 5)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezingen: 1e Lezing: Lucas 2: 1-7

Zingen: Lied 483: alle drie verzen (‘Stille nacht, heilige nacht’)

2e Lezing: Lucas 2: 8-14

Zingen: Lied 469: (‘Ik ben een engel van de Heer’)
(koor: vers 1, gemeente: vers 2, koor: vers 3, gemeente: vers 5, koor: vers 15)

3e Lezing: Lucas 2: 15-20

Zingen door het koor: ‘Son of Mary’

Overweging. Thema ‘Levenslicht’
Lucas 2:19 ‘Maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart
en bleef er over nadenken.’
1. Maria ons kan vertellen wie Jezus is, … en wie wij zijn … .
2. De krachtige kwetsbaarheid van Maria en Jezus
3. De bemoedigende overeenkomsten tussen onze cultuur en de goede bijbelse boodschap
4. Een glimp van de oplossing van de pijnlijke moeilijkheden

Muzikaal moment: Choral van Bach no. 59 “Ich stehe an deiner Krippen hier”

Zingen door het koor: Lied 473a (‘Er is een roos ontloken’)

Zingen: Lied 473: alle drie verzen (‘Er is een roos ontloken’)
(koor: vers 1, gemeente: vers 2, koor: vers 3)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
Het ‘Onze Vader’ (in de oecumenische versie gesproken)
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Zingen: Lied 471 (‘In dulci jubilo’)
(koor: vers 1, gemeente: vers 2, koor: vers 3)

Zingen: Slotlied 468 (‘Prijs de Heer die herders prijzen’)
(koor: vers 1, gemeente: vers 2, koor: vers 3, gemeente: vers 4)

Zegen

Zingen als ‘amen’: ‘Ere zij God’ (traditionele melodie)