Dienst van schrift en tafel op zondag 11 februari 2024

Geplaatst op 09 feb 2024

Liturgie Herv. gemeente Sleeuwijk, zondag 11 februari 2024

Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: ds. Adrian Blom

Liturgische kleur: wit

Thema ‘Het helende lichaam’

———————————————————————————————————————-

Orgelspel: Toccata – Joh. Speth 1664-1719

 

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 116: 1 en 3 (‘God heb ik lief, want die getrouwe Heer’)

Moment voor de kinderen

Kinderlied: Lied 923: alle drie verzen (‘Wil je wel geloven’)

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië)

Loflied (Gloria): Lied 1001: alle drie verzen (‘De wijze woorden en het groot vertoon’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezing: Marcus 1: 39-45

Zingen: Lied 533: 1, 2, 3 en 4 (‘Daar komt een man uit Nazareth’)

Verkondiging: ‘Het helende lichaam’

Marcus 1:40 ‘Als U wilt, kunt U mij rein maken.’

1. Hoe nuchter zijn we over ons lichaam?
2. God vindt alle lichamen goed.
3. In de geloofsgemeenschap kunnen we heel gemaakt worden – naar geest en lichaam.

 

Muzikaal moment: Trio – G. H. Stölzel 1690-1749

Zingen: Lied 387: alle vijf verzen (‘Als wij weer het brood gaan breken’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,

Mededelingen door de ouderling van dienst

Avondmaalsviering

Zingen: Lied 389: alle vier verzen (‘Het brood dat ons voor ogen staat’)

Tafelgebed:

Zingen: Lied 405: 1 (‘Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig’)

Voortzetting Tafelgebed:

Het Onzevader-gebed:

(Oecumenische versie)

Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

 

Uitdelingswoorden en nodiging

 

Communie (onder orgelspel): Chaconne – J. C. F. Fischer 1656-1746

Liebster Jesu, wir sind hier – J. G. Walther 1684-1748

 

Dankzegging

Slotlied van Dankzegging

Lied 390: alle vijf verzen (‘Het brood in de aarde gevonden’)

 

Zegen

De Genadige zegene u en behoede u;
de Barmhartige doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig;
de Liefdevolle verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede.

Allen: ‘Amen’

Orgelspel: Fantasia et Fuga – J. Chr. Kittel 1732-1809