Dienst Palmzondag 24 maart 2024

Geplaatst op 21 mrt 2024

Liturgie Palmpasen 24 maart 2024

Voorganger: ds. Adrian Blom
Ouderling van dienst/lector: Elly de Munnik
Organist: Henny Blom
Gelegenheidskoor o.l.v. Henk van Andel
‘Als de Graankorrel sterft’ – Palmpasen
—————————————————————————————————————————

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Stilte ter voorbereiding op deze dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: Lied 552: alle 3 verzen (‘Dit is een dag van zingen’)

Moment voor de kinderen
Veertigdagentijd project ‘Wat goed dat jij er bent’.

Thema: ‘Op weg naar Jeruzalem’
Projectlied: ‘Veertig dagen duurt de reis’ (melodie Lied 539 uit het liedboek)

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.

Smeekgebed (Kyrië)

Uitleg van de liturgische schikking

Gebed voor de opening van de bijbel

Verder met ‘De Graankorrel’ Palmpasen

De intocht:
Na Marcus 11: 1-9, tijdens lied: Zwaai, zwaai enz., komen de kinderen in de kerkzaal met hun takken.
Na ‘Rijden op een ezeltje’ gaan de kinderen weer naar hun eigen ruimte.

Na lied ‘Kijk naar het graan’ en voor solo (blz.29):

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed: (gesproken in de oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerkzaal.

Verder blz. 29 met solo en ‘Als de graankorrel sterft’ als slotlied.

Zegen,
A: Amen, amen, amen (gezongen)