Dienst Palmpasen 2 april 2023

Geplaatst op 31 mrt 2023

Liturgie Palmpasen 2 april 2023

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: paars
Thema: ‘Hoop door vreugde’
————————————————————————————————————–
Orgelspel: Aria – Albert de klerk (1917-1998)

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: Psalm 118: 1 en 9 (‘Laat ieder `s Heren goedheid prijzen’)

Moment voor de kinderen
Veertigdagentijd project ‘Verander je mee?’

(Trompet door Ralph Heuvelman, begeleid op orgel door Henk van Andel)
Lied 542: twee verzen (‘God roept de mens op weg te gaan’)

Thema 6e zondag Veertigdagentijd: ‘Waar hoop je op?’

Projectlied

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië): Zingen Lied 547: 1, 3, 5 en 6 (‘Met de boom des levens’)

Uitleg van de liturgische schikking

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezing: Matteüs 21: 1-11 (NBV21)

Zingen: Lied 438: 1 en 2 (‘God lof! Nu is gekomen’)

Overweging. Thema: ‘Hoop door vreugde’
Matteüs 21: 10
‘Toen Jezus Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer.’
1. God is ons in liefde nabij, als ons leven op z’n kop is geraakt.
2. Er is sprake van een grote kracht, maar … het is kracht in zwakheid.
3. Levensvreugde is nog belangrijker dan overleving.

Muzikaal moment: Gij zijt in glans verschenen (lied 543: koraal en 2 variaties) –
Jan Jansen (geb. 1946)

Zingen: Lied 552: alle drie verzen (‘Dit is een dag van zingen’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed: (gesproken in de oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk met hun Palmpasen stokken.

Zingen: Lied 550: alle drie verzen (‘Verheug u, gij dochter van Sion’)
net zolang de kinderen, onder het zingen, zwaaiend met hun stokken rondjes door de kerk lopen.

Slotlied: (staande) Lied 556: 1, 2, 3 en 5 (‘Alles wat over ons geschreven is’)

Zegen,

A: ‘Amen’ (gezongen)

Orgelspel: Jesu. meines Lebens Leben (lied 575) – J. S. Bach (1685-1750)