Dienst Hemelvaartsdag 26 mei 2022

Geplaatst op 23 mei 2022

Liturgie Hemelvaartsdag 26 mei 2022

Thema ‘Hemelvaart’
Voorganger: Adrian Blom
Liturgische kleur: wit
————————————————————————————————————–
Orgelspel:
Nun lob mein Seel den Herren (Lied 103a) – J.S. Bach (?) 1685-1750

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Laten we ons in stilte voorbereiden op de dienst (moment stilte)

Bemoediging en groet:
O: Onze hulp is de naam van de Schepper
A: die hemel en aarde gemaakt heeft,

O: Genade zij u, en vrede, van de Levende,
A: die is, en die was, en die komt, nu en altijd. Amen.

Drempelgebed (door de ouderling van dienst)
Laat ons ervaren, God, dat U zich met ons verbonden heeft, door onder ons te zijn.
Open onze ogen van geloof: om uw hemel op onze aarde te zien, en te ervaren.
Laat ons de gewone dingen van ons leven zien, in uw goddelijke licht.
Geef ons vertrouwen dat het goed komt met ons, en met onze aarde
omdat wij, door de hemelvaart van Jezus, nu al vast, in uw hemel gekomen zijn. Amen.

Aanvangslied Psalm 47: alle drie verzen (‘Volken wees verheugd’)

Smeekgebed (Kyrië):
Na iedere gebedsintentie (er zijn er drie) zingen we nadat
de voorganger zegt: ‘Zo bidden wij en daarom zingen wij…’:
‘Heer, onze Heer, ontferm U’ op melodie door de organist aangegeven: 367b

Direct aansluitend op dit smeekgebed,
Glorialied: Lied 663 allebei verzen (‘Al heeft Hij ons verlaten’)

Bijbellezing: Lucas 24: 49 – 53

Zingen Lied 666: allebei verzen (‘De Heer is opgetogen’)

Overweging
Tekst: Lucas 24:51
‘Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel.’

Muzikaal moment:
Aria (Largo) – D. Zipoli (1688-1726)

Zingen Lied 667: alle zes verzen (‘Hij leeft, naar de hemel gevaren’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed: gezongen Lied 369b

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied Lied 968:1, 4 en 5 (‘De ware kerk des Heren’)

Zegen, We gaan nu op de aardse weg, naar de hemel, met de zegen van God.
De zegen van God
van de vader, de zoon, en de heilige geest,
van de God van Sara en Abraham
van de zoon geboren uit Maria
van de Geest die ons behoedt als een moeder haar kinderen.
Zij en blijve met ons allen.

A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel:
Allegro – J.S Bach