Dienst 9 januari 2022

Geplaatst op 06 jan 2022

Liturgie zondag 9 januari 2022

Voorganger: ds. mw. E. Visser, Alblasserdam
Liturgische kleur: groen
————————————————————————————————————————-
Deze dienst wordt live uitgezonden, zonder bezoekers. Er wordt met vier zangers gezongen.
Aanvang: 10.00 uur

Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Er is géén moment voor de kinderen

Drempelgebed
Smeekgebed

Glorialied: Lied 103c: 1, 3 en 5 (‘Loof de koning heel mijn wezen’)

Bijbellezingen: Uit het Oude Testament: Jesaja 40: 1 – 11

Zingen: Lied: 825: 1, 3 en 5 (‘De wereld is van Hem vervuld’)

Uit het Nieuwe Testament: Johannes 1: 19 – 34

Zingen: Lied: 456b: 1, 2 en 8 (‘Kwam van Godswege’)

Overweging

Muzikaal moment

Zingen: Lied: 528: 1, 3, 4 en 5 (‘Omdat Hij niet ver wou zijn’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, het Onzevader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 976 : 1, 2 en 3 (‘Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven’)

Zegen
Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel