Dienst 8 oktober 2023

Geplaatst op 06 okt 2023

Liturgie zondag 8 oktober 2023

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: groen
Thema: ‘Waardering en Respect’

In deze dienst nemen we afscheid van de volgende ambtsdragers:
Manon van Strien (jeugdouderling), Liesbeth Verspui en Nel van Dalen (pastoraal ouderlingen)

Orgelspel: Jesus, meine Zuversicht (Lied 641) – J. L. Krebs 1713-1780

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Drempelgebed

Aanvangslied: Psalm 146c: 1, 5 en 6 (‘Alles wat adem heeft love de Here’)

Moment voor de kinderen
Kinderlied: Lied 923: alle drie verzen (‘Wil je wel geloven’)

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars. Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst
weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië)

Glorialied: Lied 1009: alle drie verzen (‘O lieve Heer, geef vrede’)

Gebed bij de bijbellezingen

Bijbellezingen: 1e Schriftlezing: Jesaja 5: 1-7

Zingen: Lied 992: alle vier verzen (‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’)

2e Schriftlezing: Matteüs 21: 31b – 45

Zingen: Lied 991:1, 5, 6 en 7 (‘De eersten zijn de laatsten’)

Verkondiging: ‘Waardering en Respect’
Jesaja 5:7 ‘God verwachtte recht, maar oogstte onrecht,
God verwachtte rechtsbetrachting, maar vond rechtsverkrachting.
Matteüs 22:31 ‘… de tollenaars en de hoeren
zullen het koninkrijk van God eerder binnengaan dan u.
43 ‘… het koninkrijk van God zal u worden ontnomen,
en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen.’

Muzikaal moment: Andante tranquillo – F. Mendelssohn-Bartholdy 1809-1847

Zingen: Lied 1001: alle drie verzen (‘De wijze woorden en het groot vertoon’)

Afscheid van aftredende ambtsdragers:
Manon van Strien (jeugdouderling)
Nel van Dalen en Liesbeth Verspui (pastoraal ouderlingen)

De gemeente zingt de aftredenden toe met:
Psalm 90 vers 8 (‘Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven’)

Gebeden: Dank- en voorbeden, stilgebed,
het Onzevader-gebed: Lied 369b (gezongen)

Mededelingen door de ouderling van dienst:

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 1014: alle vijf verzen (‘Geef vrede door van hand tot hand’)

Zegen,
A: ‘Amen’(gezongen)