Dienst 8 mei 2022

Geplaatst op 06 mei 2022

Liturgie zondag 8 mei 2022

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: wit
————————————————————————————————————–
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied, Psalm 100: alle vier verzen (‘Juich Gode toe bazuin en zing’)

Moment voor de kinderen (door de leiding van de zondagsschool)

Smeekgebed (Kyrië)

Glorialied, Lied 916: alle drie verzen (‘Je kunt niet dieper vallen’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezing: Numeri 27: 12 – 23

Zingen, Lied 951: alle drie verzen (‘Liefelijk licht dat ons van God verhaalt’)

Overweging:
Numeri 27:12-13 ‘ … zodat je kunt uitkijken over het land dat ik de Israelieten geef.
Wanneer je het gezien hebt, zul je met je voorouders verenigd worden …’
1. Het visioen van het beloofde land
2. Het verlangen naar de koestering van onze moeder
3. Door de woestijn heen leven en sterven
4. De kracht van God door onze glimp van het beloofde land

Muzikaal moment

Zingen, Lied 993:1, 2, 3 en 6 (‘Samen op aarde’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, het Onzevader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied, Lied 1009: alle drie verzen (‘O lieve Heer, geef vrede’)

Zegen, Versterkt door de glimp van het beloofde land, gaan we met de zegen van God.
De zegen van God
van de vader, de zoon, en de heilige geest,
van de God van Sara en Abraham
van de zoon geboren uit Maria
van de Geest die ons behoedt als een moeder haar kinderen.

A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel