Dienst 8 januari 2023

Geplaatst op 06 jan 2023

Liturgie zondag 8 januari 2023

Voorganger: ds. Els Visser, Alblasserdam
Liturgische kleur: wit
————————————————————————————————————–
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: Lied 212: 1, 2, 3 en 4 (‘Laten wij zingend deze dag beginnen’)

Moment voor de kinderen

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië)

Glorialied: Lied 146c: 1, 2 , en 7 (‘Alles wat adem heeft love de Here’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezingen: 1e Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 60 : 1 – 6

Zingen: Lied 500: 1, 4 en 5 (‘Uit uw verborgenheid’)

2e Lezing uit het Nieuwe Testament: Mattheüs 2 : 1 – 9

Zingen: Lied 498: 1, en 2 (‘Bethlehem, o uitverkoren stad’)

Vervolg lezing Nieuwe Testament: Mattheüs 2 : 10 – 15

Zingen: Lied 498: 3 en 4

Overweging

Muzikaal moment

Zingen: Lied 519: 1, 2, 3 en 4 (‘Gij die de ster van David zijt’)

Zingen: Lied 139d (‘Heel het duister is vol van luister’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 428 (Life so full I give to you’)

Zegen,

A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel