Dienst 7 november 2021

Geplaatst op 05 nov 2021

Liturgie Dankdag zondag 7 november 2021 Herv. gemeente Sleeuwijk

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: groen
Thema: ‘Dankbaar voor het leven ons gegeven’
—————————————————————————————————————–
Orgelspel:
Allein Gott in der Höh sei Ehr – J. Pzn. Sweelinck (1561-1621) (lied 302, 4 variaties)

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 23, alle drie verzen (‘Ik wil van God als van mijn herder spreken’)

Bemoediging en groet

Moment voor de kinderen
Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

Smeekgebed (Kyrie) als drempelgebed

Loflied (Gloria): Lied 413, alle drie verzen (‘Grote God, wij loven U’)

Bijbellezing: Johannes 10: 1 – 21

Zingen: Lied 653:1, 6 en 7 (‘U kennen, uit en tot U leven’)

Overweging: Thema: ‘Dankbaar voor het leven ons gegeven’
Johannes 10:9 -12 ‘… je zal in en uit lopen … en je zal weidegrond vinden …
maar ik ben gekomen om je het leven te geven … in al z’n volheid. …
Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen.’

1. De aanwezige dankbaarheid is een wonder.
2. Verkenning van de dankbaarheid die er al is – zowel voor de winsten als voor de verliezen
3. Als gelijken delen wij de ‘weidegrond’, de basische levensmiddelen.
4. Vertrouwen dat het goed mag gaan, in de praktijk, met ons delen als gelijken

Muzikaal moment: Ik heb den Heer lief – J. Pzn. Sweelinck (psalm 116, 2 variaties)

Zingen: Lied 880, alle vier verzen (‘Het leven op aarde is vreugde en rijkdom’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, het Onze Vader-gebed gesproken:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen: Slotlied 704, alle drie verzen (‘Dank, dank nu allen God’)
(ingetogen door de gemeente gezongen)

Zegen, Wij gaan op weg met de zegen van God:
De ENE zegene u en behoede u;
de ENE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig;
de ENE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.

Amen, amen, amen (ingetogen door de gemeente gezongen)

Orgelspel:
Nun lob, mein Seel, den Herren – J. G. Walther (1684-1748) (lied 103a)