Dienst 7 maart 2021

Geplaatst op 05 mrt 2021

Orde van dienst herv. gemeente Sleeuwijk
3e zondag van de Veertigdagentijd 7 maart 2021

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: paars
Veertigdagentijd project zondagsschool, thema: ‘Levensweg’
Paasproject van Kerk in Actie, thema: ‘Ik ben er voor jou’

Deze dienst wordt gehouden zonder bezoekers en live uitgezonden.
Aanvang: 10.00 uur.

Orgelspel

De koorleden staan op het liturgisch centrum

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 100: 1, 3 en 4 (‘Juich Gode toe, bazuin en zing’)

Bemoediging en groet

Moment voor de kinderen:
Veertigdagentijd project met als thema ‘Levensweg” door de leiding van de zondagsschool.

Drempelgebed door de voorganger, gesproken onder zachte muziek

Smeekgebed (Kyrie) gezongen: Lied 547: 1, 2, 3 en 5 (‘Met de boom des levens’)

Bijbellezing: Johannes 2: 13 – 22

Zingen: Lied 1001, alle 3 de verzen (‘De wijze woorden en het groot vertoon’)

Overweging: Thema: ‘Uit de leegte verrijst het leven’

Muzikaal moment
De koorleden komen weer op het liturgisch centrum staan

Zingen: Lied 918: alle vier verzen (‘Stem die de stenen breekt’)

Gebeden: dankgebed – voorbeden –
het Onze Vader-gebed hardop uitgesproken:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 1014: alle vijf verzen (‘Geef vrede door van hand tot hand’)

Zegen,
Wij gaan op weg met de zegen van God:
De zegen van God
van de vader, de zoon, en de heilige geest,
van de God van Sara en Abraham
van de zoon geboren uit Maria
van de Geest die ons behoedt als een moeder haar kinderen.
Zij en blijve met ons allen.

Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel