Dienst 7 juli 2024

Geplaatst op 04 jul 2024

Liturgie zondag 7 juli 2024 Hervormde gemeente Sleeuwijk

Voorganger: ds. Els Visser, Wijk bij Duurstede
Liturgische kleur: groen

Organist: Henk van Andel
————————————————————————————————————–
Orgelspel: Alle orgelmuziek in deze dienst is van A. P. Fr. Boëly (1785-1858)

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 212 : 1, 2, 3 en 4 (‘Laten wij zingend deze dag beginnen’)

Moment voor de kinderen

Kinderlied: Lied 923: alle 3 verzen (‘Wil je wel geloven dat het groeien gaat’)

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Zingen: Psalm 42: 1, en 3 (Toeleidend naar het Kyrië)

Smeekgebed (Kyrië) met acclamatie Lied 301g, als voorganger bidt: ‘zo roepen/bidden wij tot U Heer’

Glorialied: Lied 117a: alle 2 verzen (‘Gij volken loof uw God en Heer’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezingen:
Lezing uit het Oude Testament: Jesaja 55: 6 – 11

Zingen: Lied 984: 1, 4, 5 en 6 (‘Gezegend die de wereld schept’)

Lezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 4: 21 – 34

Zingen Lied 717: 1, 2 en 4 (‘Waartoe geploegd, als ‘t zaad’)

Verkondiging

Muzikaal moment

Zingen: Lied 848: 1, 3, 4 en 5 (‘Al wat een mens te kennen zoekt’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, het Onzevader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 428 (‘Overvloedig geef ik U’) (Alleen het Nederlands)

Zegen,
A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel