Dienst 4 september 2022

Geplaatst op 01 sep 2022

Liturgie zondag 4 september 2022
Afscheid- en bevestigingsdienst ambtsdragers

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: rood
Thema ‘Jezus volgen’
————————————————————————————————————–
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 276: alle drie verzen (‘Zomaar een dak’)

Moment voor de kinderen

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië) en Glorialied samen gezongen:
Lied 281: alle tien verzen (‘Wij zoeken hier uw aangezicht’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezing: Lucas 14: 25-33

Zingen Lied 941: alle vier verzen (‘Waarom moest ik uw stem verstaan’)

Overweging.
Thema: ‘Jezus volgen’
Lucas 14: 33 “… wie geen afstand doet van al zijn bezittingen, kan mijn leerling niet zijn.”

1. Terwijl je afstand doet van allen en alles, gaat je leven gewoon door.
2. Voorbereiding op het moment waarop het er op aan komt
3. Leren hoe je goed kunt terugkijken op hoe het allemaal gegaan is
4. Je bent vrij en leeft met vreugde als je leven voor een poos aan jou gegeven is.

Muzikaal moment

Zingen Lied 845: alle drie verzen (‘Tijd van vloek en tijd van zegen’)

Afscheid van aftredende ambtsdragers

Lied 672:1, 3 en 6 (‘Kom, laat ons deze dag’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed: gezongen Lied 369b

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 974: 1, 3 en 4 (‘Maak ons uw liefde, God, tot opmaat’)

Zegen,
Het is ons door God gegeven baas te zijn over eigen leven.
We gaan we met de zegen van God.

De zegen van God
van de vader, de zoon, en de heilige geest,
van de God van Sara en Abraham
van de zoon geboren uit Maria
van de Geest die ons behoedt als een moeder haar kinderen.
Zij en blijve met ons allen.

A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel