Dienst 5 maart 2023

Geplaatst op 03 mrt 2023

Liturgie 2e zondag van de Veertigdagentijd 5 maart 2023

Voorganger: ds. M. Wagenvoorde, Breda
Liturgische kleur: paars
————————————————————————————————————–
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Drempelgebed door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 25: 1, 2 en 3

Moment voor de kinderen Veertigdagentijd project ‘Verander je mee?’

Thema 2e zondag Veertigdagentijd: ‘Waar ga jij van stralen?’

Projectlied

Smeekgebed

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezingen: Eerste Lezing: 2 Petrus 1: 16 t/m 21

Zingen: Lied 542: 1 t/m 4

Tweede Lezing: Mattheüs 17: 1 t/m 9

Zingen: Lied 544: 1 t/m 4

Overweging.

Muzikaal moment

Zingen: Lied 941: 1 t/m 4

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed: (gesproken in de Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 909: 1, 2 en 3

Zegen,
A: ‘Amen’ (gezongen)

Orgelspel