Dienst 5 december 2021

Geplaatst op 03 dec 2021

Liturgie 2e zondag van de Advent 5 december 2021

Voorganger: ds. J. Woltinge, Amersfoort
Liturgische kleur: paars
Adventsproject: ‘Het plakboek van Lucas’
—————————————————————————————————————
Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aansteken 2e adventskaars met de daarbij behorende tekst

Aanvangslied: Psalm 80: 1, 3 en 7 (O God van Jozef leid ons verder….)

Bemoediging en groet

Moment voor de kinderen

Smeekgebed

Zingen: Lied 833: (Neem mij aan zoals ik ben)

Gebed bij de Schriften,
uitmondend in Lied 333 (Kom Geest van God….)

Bijbellezingen: Maleachi 3: vers 1 – 4

Zingen: Lied 439: 1 en 2 (Verwacht de komst des Heren…)

Lucas 1: vers 26 – 38

Zingen: Lied 439: 3 en 4

Overweging

Moment van stil zijn

Muzikaal meditatief moment

Zingen Lied: 441: 1, 2 en 3 (Hoe zal ik U ontvangen)

Bericht van overlijden van mevrouw Rida de Man- van Nordennen (door de ouderling van dienst)

De gedachteniskaars in de doopvont wordt nu aangestoken met het licht van de paaskaars,
met de woorden: Moge haar gedachtenis ons tot zegen zijn.

Moment van stilte

Hierna wordt gezongen Lied 91a: het eerste vers (Wie in de schaduw Gods mag wonen)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
afgewisseld met Lied 368a (Kom Heer en wacht niet langer..)
Onzevader gezongen Lied 369b

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 442 (Op U mijn Heiland….)

Zegen

Amen (door allen gezongen)

Orgelspel