Dienst 4 juni 2023

Geplaatst op 02 jun 2023

Liturgie zondag 4 juni 2023

Voorganger: ds. E. de Waard, Doorwerth
Liturgische kleur: wit
————————————————————————————————————–
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

In stilte bereiden we ons voor op de dienst

Bemoediging en groet

Aanvangslied: Lied 283 (staande)

Moment voor de kinderen (door de leiding van de zondagsschool)

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje met het licht van de paaskaars. Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië) met responsie Lied 367E

Glorialied: Lied 305

Inleiding

Orgelspel

1e Schriftlezing: Spreuken 8: 22-31

Zingen: Lied 325

2e Schriftlezing: Johannes 2: 23 – 3: 10

Zingen: Lied 353: 1, 3 en 4

Een uitleg

Muzikaal moment

Zingen: Lied 686

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en het Onzevader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Verhaal: God zien

Slotlied: Lied 825: 3, 4 en 5

Zegen,
A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel