Dienst 4 december 2022

Geplaatst op 02 dec 2022

Liturgie 2e Adventszondag 4 december 2022

Voorganger: ds. M. Wagenvoorde, Breda
Liturgische kleur: paars
Thema Adventsproject: ‘Levenslicht’
————————————————————————————————————–
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aansteken 2e adventskaars en lezen gedichtje

Bemoediging en groet

Drempelgebed door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 8: 1, 3 en 6

Moment voor de kinderen

Adventsproject ‘Levenslicht: Waar kom je vandaan?’

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezingen: 1e Lezing: Ruth 4: 13-17

Zingen: Lied 787: 1 – 4

2e Lezing: Johannes 3: 1 – 16

Zingen: Lied 659: 1 – 6

Overweging

Muzikaal moment

Zingen: Lied 837: 1, 3 en 4

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,

het Onzevader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 704: 1- 3.

Zegen,
A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel