Dienst 31 juli 2022

Geplaatst op 29 jul 2022

Liturgie gezamenlijke dienst PKN-kerken Sleeuwijk in de herv. kerk,
Zondag 31 juli 2022

Voorganger: ds. L.J. Oosterom
Liturgische kleur: groen
————————————————————————————————————–
Orgelspel: Plein jeu, en: Trio – J. A. Guilain

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

– Welkomstwoord door de ouderling van dienst

– Bemoediging en groet

– Drempelgebed door de ouderling van dienst

– Aanvangslied: Lied 92: 1 en 3.

In verband met vakantietijd is er nu geen moment voor de kinderen in de kerkzaal.
De kinderen gaan gelijk voor de dienst naar de zondagsschool.

– Smeekgebed (Kyrië)

– Glorialied: Lied 657: 1 en 4

– Gebed voor de opening van de bijbel

– Bijbellezingen: 1e Lezing: Prediker 2: 1-11

Zingen: Lied 717

2e Lezing: Lukas 12: 13-21

Zingen: Lied 816

– Overweging

Muzikaal moment: Pari Intervallo – A. Pärt

– Zingen: Lied 718

Zingen Lied 961, 2x (‘Niemand leeft voor zichzelf’)

– Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

– Mededelingen door de ouderling van dienst

– Slotlied: Lied 313: 1 en 2

– Zegen, A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel: Preludium in C (BWV 545) – J.S. Bach