Dienst 31 januari 2021

Geplaatst op 30 jan 2021

Liturgie zondag 31 januari 2021 herv. gemeente Sleeuwijk

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: groen
Thema: ‘Gezag’

Deze dienst wordt gehouden zonder bezoekers en zonder zangers en wordt live uitgezonden. Aanvang: 10.00 uur.

Orgelspel:
Liebster Jesu, wir sind hier – J.S. Bach (2 bewerkingen)

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied Psalm 146c: 1 en 2 (‘Alles wat adem heeft love de Here’)

Bemoediging en groet

Drempelgebed door de voorganger gesproken onder zachte orgelmuziek naar
Lied 527, alle vijf verzen ‘Uit uw hemel zonder grenzen’.

Smeekgebed en Loflied:
(Kyrie en Gloria) samen: Lied 1010: 1 en 4 (‘Geef vrede, Heer, geef vrede’)

Bijbellezing door de lector gelezen:
Marcus 1: 21 – 28

Lied 321: 1 en 7 (‘Niet als een storm, als een vloed’)

Overweging
Thema: ‘Gezag’
Marcus 1: 22 ‘Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want Jezus sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden’.

De omkering van het gezag dat we in onze wereld gewend zijn
De aard van het leiderschap dat we nastreven
Onze houding jegens de symbolen van macht en invloed
De aard van het gezag van ‘God door Jezus’

Muzikaal moment:
Elevazione – G.B. Martini

Lied 526: 1 en 4 (‘Juich voor de koning van de Joden’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden,
Het Onze Vader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst:

Het slotlied is nu Lied 991, de verzen 1 en 4.

Slotlied 991: 1 en 4 (‘De eersten zijn de laatsten’)

Zegen, Wij gaan op weg met de zegen van God:

De zegen van God
van de vader, de zoon, en de heilige geest,
van de God van Sara en Abraham
van de zoon geboren uit Maria
van de Geest die ons behoedt als een moeder haar kinderen.
Zij en blijve met ons allen.
Amen.

Orgelspel:
Prelude – Joh. Kuhnau