Dienst 30 oktober 2022

Geplaatst op 28 okt 2022

Liturgie zondag 30 oktober 2022

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: groen
Thema ‘Genade’
————————————————————————————————————–
Orgelspel: Ein feste Burg ist unser Gott – Joh. Nic. Hanff (1665 – 1711)

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: Psalm 146c: 1, 2 en 3 (‘Alles wat adem heeft love de Here’)

Moment voor de kinderen

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

Smeekgebed (Kyrië)en Glorialied:
Lied 281: 1, 2, 5 (iets van een kyrie) 6, 9 en 10 (iets van een gloria)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezingen: (door de lector gelezen)

2 Koningen 5: 1-8

Zingen: Lied 350: 1 en 6 (‘Het water van de grote vloed’)

2 Koningen 5: 9-19a

Zingen: Lied 356: 1 en 4 (‘O God die uit het water’)

Overweging: Thema ‘Genade’
2 Koningen 5:14 ‘Zij huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind,
en hij was weer rein.’
vers 19 ‘Ga in vrede.
1. De genade van God op hervormingszondag
2. De reiniging van Naäman
3. Onze reiniging van tegenwoordig

Muzikaal moment: Andante Cantabile – F. Peeters (1903- 1986)

Zingen: Lied 722: alle drie verzen (‘Uw stem, Heer, hebben wij gehoord’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed: (oecumenische versie gesproken)
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 969: alle vier verzen (‘In Christus is noch west noch oost’)

Zegen, gaan we met de zegen van God.
De Genadige zegene u en behoede u;
de Barmhartige doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig;
de Liefdevolle verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede.

A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel: Allegro Maestoso – F. Peeters