Dienst 30 mei 2021

Geplaatst op 28 mei 2021

Liturgie zondag 30 mei 2021 Trinitatis

Voorganger: ds. Els Visser, Alblasserdam
Liturgische kleur: wit of rood

 

Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 217: alle vijf coupletten (‘De dag gaat open voor het woord des Heren’)

Bemoediging en groet

Moment voor de kinderen (door leiding zondagsschool)

Kinderlied: Wij gaan voor even uit elkaar (gezongen door de zangers)

Drempelgebed
Smeekgebed

Zingen: Glorialied 146c: 1 en 3 (‘Alles wat adem heeft love de Here’)

Lezing uit het Oude Testament: Genesis 1: 1 en 20 – 30

Zingen: Lied 823: 1, 2 en 4 (‘Gij hebt o Vader van het leven’)

Lezing uit het Nieuwe Testament: Johannes 3 : 1- 7

Zingen: Lied 686: 1 en 3 (‘De Geest des Heren heeft’)

Overweging

Muzikaal moment

Zingen: Lied: 992: 1, 2, 3 en 4 (‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, het Onzevader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: 976: 1 en 3 (‘Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven’)

Zegen

Orgelspel