Dienst 30 juni 2024

Geplaatst op 28 jun 2024

Liturgie herv. gemeente Sleeuwijk 30 juni 2024
Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: wit
Thema ‘Ontvangen, verder geven’

Organist: Wynsen Faber
———————————————————————————————————————————–
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 118: 1 en 9 (‘Laat ieder `s Heren goedheid prijzen’)

Moment voor de kinderen: (door de leiding van de zondagsschool, uit Kind op Zondag)
Kinderlied: Lied 385: alle vier verzen (‘De tafel van samen’)

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië)
Na iedere gebedsintentie zingen we: Lied 367b (‘Heer, onze Heer, ontferm U’)

Loflied (Gloria): Lied 210: 1, 2 en 3 (‘God van hemel, zee en aarde’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezing: Handelingen 11: 19-30

Zingen: Lied 276: alle drie verzen (‘Zomaar een dak’)

Overweging. Thema: ‘Ontvangen, verder geven’
Handelingen 11: 27 ‘In diezelfde tijd kwamen er vanuit Jeruzalem profeten naar Antiochië.’ Vers 29 ‘De leerlingen [in Antiochië] besloten
dat de broeders en zusters in Judea [Jeruzalem] ondersteund moesten worden.’
1. De cirkel van ontvangen en geven
2. Het wederzijdse ontvangen en geven tussen Jeruzalem en Antiochië
3. Zowel ontvangers als gevers van de gastvrijheid aan tafel

Muzikaal moment

Zingen: Lied 1014: alle vijf verzen (‘Geef vrede door van hand tot hand’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed

Mededelingen door de ouderling van dienst

Avondmaalsviering

Zingen: Lied 386: alle drie verzen (‘Vier met alles wat in je is’)

Tafelgebed:

Zingen wij U toe: Lied 405:1 (‘Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig’)

Voortzetting Tafelgebed:

Het Onzevader-gebed: Lied 369b (gezongen)

Uitdelingswoorden en nodiging:

Communie

Slotlied van Dankzegging:
Lied 867: allebei verzen (‘Loof overal, loof al wat adem heeft’)

Zegen,
Allen: ‘Amen’ (gezongen)

Orgelspel