Dienst 30 juli 2023

Geplaatst op 27 jul 2023

Liturgie gezamenlijke dienst beide PKN-kerken in de herv. kerk,
zondag 30 juli 2023

Voorganger: dr. Mar van der Veer, Zierikzee
Liturgische kleur: groen
————————————————————————————————————–
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: Psalm 65: 1 en 5 (De stilte zingt U toe)

Moment voor de kinderen

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië)

Glorialied: Lied 868: alle 5 verzen (Lof zij de Heer)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezingen: 1 ?Schriftlezing: Prediker 3: 9 – 15

Zingen: Psalm 62: 1, 4 en 5 (Mijn ziel is stil)

2 ?Schriftlezing: Lucas 12: 16 – 21

Zingen: Lied 949 (Nu leef ik nog maar eenmaal komt mijn dood)

Overdenking

Muzikaal moment

Zingen: Lied 910: 1 en 4 (Soms groet een licht van vreugde)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 978 (Aan U behoort o Heer der heren)

Zegen,
A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel