Dienst 3 september 2023

Geplaatst op 01 sep 2023

Liturgie zondag 3 september 2023, dienst van Schrift en Tafel.

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: wit
Thema: ‘Geloof als een mosterdzaadje’
———————————————————————————————————————————-
Alle orgelmuziek in deze dienst is van Joh. G. Walther (1684 -1748)

Orgelspel: Allegro

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Drempelgebed

Aanvangslied: Lied 385: 1 en 4 (‘De tafel van samen’)

Moment voor de kinderen:

Kinderlied: Lied 199: alle vier verzen

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië)

Loflied (Gloria): Psalm 146: 1 en 4 (‘Zing, mijn ziel, voor God uw Here’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezing: Matteüs 17: 14-20

Zingen: Lied 391: alle vier verzen (‘Hij ging van stad tot stad’)

Overweging. Thema: ‘Geloof als een mosterdzaadje’
Matteüs 17:20 ‘Als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje … .’
1. Geloof is het besef dat je een geliefde van God bent.
2. Het respect en de waardering maken het goed.
3. De feestelijke erkenning dat wij allen geliefden van God zijn

Muzikaal moment: Adagio

Zingen: Lied 995: allebei verzen (‘O Vader, trek het lot U aan’)

Presentatie van de ambtsdrager die herbevestigd wordt

AANVAARDING EN VERWELKOMING

Een lofprijzing wordt gezongen: Lied 672:1, 3 en 6

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed

Mededelingen door de ouderling van dienst

Avondmaalsviering

Zingen: Lied 387: alle vijf verzen (‘Als wij weer het brood gaan breken’)

Tafelgebed

Zingen wij U toe: Lied 405:1 (‘Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig’)

Voortzetting Tafelgebed

Het Onzevader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Uitdelingswoorden en nodiging

Communie (onder orgelspel: Variaties over: Heer Jezus, o Gij dageraad (lied 209)

Dankzegging

Slotlied van Dankzegging: Lied 390: alle vijf verzen (‘Het brood in de aarde gevonden’)

Zegen,
Allen: ‘Amen’ (gezongen)

Orgelspel: Allegro