Dienst 3 december 2023

Geplaatst op 01 dec 2023

Liturgie herv. gemeente Sleeuwijk 3 december 2023
Eerste Advent – Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: wit
Thema ‘God komt’
——————————————————————————————————————————-

Orgelspel: Kom tot ons de wereld wacht (lied 433) – Toon Hagen (geb. 1959)

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aansteken adventskaars en lezen gedichtje: (door de leiding zondagsschool)

Laten we ons in stilte voorbereiden op deze dienst (moment stilte)

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: Psalm 23c: 1, 4 en 5 (‘Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij’)

Moment voor de kinderen:
Adventsproject ‘Weet jij hoe laat het is?’
De deurwachter staat op de uitkijk. Hij komt!

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië) gezongen:
Lied 381:1, 2, 3 en 4 (‘Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezing: Marcus 13: 24-37

Zingen: Lied 439: 1, 3 en 4 (‘Verwacht de komst des Heren’)

Overweging.Thema ‘God komt’
Marcus 13:36,37 ‘Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt.
Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees waakzaam!’
1. Levensbrood en vreugdewijn totdat God komt
2. De betekenis van Advent
3. De oproep tot waakzaamheid
4. De betekenis van onze tafelviering

Muzikaal moment: Verwacht de komst des Heren (lied 439) – J. N. Hanff (1665-1711)

Zingen: Lied 377: 1, 2, 3 en 5 (‘Zoals ik ben, kom ik nabij’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,

Mededelingen door de ouderling van dienst

Avondmaalsviering
(Kinderen van de zondagsschool komen weer terug in de kerk)

Zingen: Lied 385: alle vier verzen (‘De tafel van samen’)

Tafelgebed

Zingen wij U toe:

Lied 405: 1 (‘Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig’)

Voortzetting Tafelgebed

Het Onzevader-gebed

Uitdelingswoorden en nodiging

Communie (onder orgelspel): Verwacht de komst des Heren (lied 439) – Toon Hagen

Dankzegging

Slotlied van Dankzegging: (staande) Lied 438: 1 en 4 (‘God lof! Nu is gekomen’)

Zegen,
De Genadige zegene u en behoede u;
de Barmhartige doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig;
de Liefdevolle verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede.

Allen: ‘Amen’ (gezongen)