Dienst 3 april 2022

Geplaatst op 31 mrt 2022

Liturgie 5e zondag van de Veertigdagentijd, zondag 3 april 2022

Voorganger: ds. M.G. Wagenvoorde, Breda
Liturgische kleur: paars

Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 118: 5, 6 en 8.

Bemoediging en groet

Veertigdagentijd project ‘Ben je klaar voor het feest?’ voor de kinderen van de zondagsschool

Projectlied

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje met
het licht van de paaskaars.

Drempelgebed

Smeekgebed

Bijbellezingen: 1e Lezing: Jesaja 5: 1 t/m 7

Zingen: Lied 612: alle drie verzen

2e Lezing: Lucas 20: 9 t/m 19

Zingen: Lied 841: alle vier verzen

Overweging

Muzikaal moment

Zingen: Lied 537: alle vier verzen

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het gezamenlijk uitgesproken Onzevader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 974: alle vijf verzen

Zegen
Amen (gezongen)

Orgelspel