Dienst 29 oktober 2023

Geplaatst op 27 okt 2023

Orde van dienst herv. gemeente Sleeuwijk op zondag 29 oktober 2023

Voorganger: ds. E. de Waard, Doorwerth

Liturgische kleur: groen

————————————————————————————————————–

Thema: De zegen van angst

Orgelspel: Fantasie – H. F. Micheelsen (1902-1973)

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: Lied 33: 1 en 2

Moment voor de kinderen

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje met het licht van de paaskaars.

Gebed om ontferming. Na de woorden: daarom bidden wij zingend lied 367e

Glorialied: Lied 906: 1 en 6

Inleiding

Orgelspel: Langsam – H. Distler (1908-1942)

Lezing Oude Testament: Jeremia 18: 1-6

Zingen Psalm 139: 1, 2 en 8

Evangelielezing Mattheus 14: 22-33

Zingen lied 942

Een uitleg

Muzikaal moment: Trio – J. Rheinberger (1839-1901)

Zingen Lied 835: 1 en 3

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,

(Oecumenische versie)

Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 825: 3, 4 en 5

Zegen

A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel: Trio – J. Rheinberger