Dienst 29 Januari 2023

Geplaatst op 27 jan 2023

Liturgie zondag 29 januari 2023

Voorganger: ds. M. Wagenvoorde, Breda
Liturgische kleur: groen
————————————————————————————————————————–
Orgelspel: Warum betrübst du dich, mein Herz? – Joh. Pachelbel 1653-1706

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed door ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 66: 1 en 3.

Moment voor de kinderen

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

Smeekgebed

Glorialied: Lied 903: 1 en 6

Gebed voor de opening van de Bijbel

Bijbellezingen:

Eerste Lezing: Maleachi 3: 13 t/m 18 (NBV 2004)

Zingen: Lied 717: 1, 2 en 3

Tweede Lezing: Mattheüs 5: 1 t/m 12 (NBG-vert. 1951!!)
Zingen: Lied 215: 3 t/m 7

Overweging

Muzikaal moment: Fantasia – Joh. Pachelbel

Zingen: Lied 321: 1, 2, 4, 6 en 7

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed en
samen met de gem. wordt het Onze Vader gebeden:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 146 C: 1 en 7

Zegen
A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel: Toccata – Joh. Pachelbel