Dienst 28 maart 2021

Geplaatst op 26 mrt 2021

Orde van dienst herv. gemeente Sleeuwijk
6e zondag van de Veertigdagentijd 28 maart 2021. Palmzondag.

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: paars
Thema: ‘God komt in onze levenservaring’

Deze dienst wordt gehouden zonder bezoekers en live uitgezonden.
Aanvang: 10.00 uur.

Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 440: 1 en 4 (‘Ga, stillen in den lande’)

Moment voor de kinderen:
Veertigdagentijd project met als thema ‘Levensweg” door de leiding van de zondagsschool.
Foto’s Palmpasen.

Drempelgebed door de voorganger, gesproken onder zachte muziek: (naar lied 442)

Smeekgebed (Kyrie) gezongen: Lied 547: alle zes verzen (‘Met de boom des levens’)

Bijbellezing: Marcus 11: 1 – 11

Zingen: Lied 438: 1 en 2 (‘God lof! Nu is gekomen’)

De koorleden gaan hierna weer zitten in de kerkzaal

Overweging: Thema: ‘God komt in onze levenservaring’

Muzikaal moment

Zingen: Lied 552: alle drie verzen (‘Dit is een dag van zingen’)

Gebeden: dankgebed – voorbeden –
het Onze Vader-gebed hardop uitgesproken:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 550: alle drie verzen (‘Verheug u, gij dochter van Sion’)

Zegen,
Wij gaan op weg met de zegen van God:
De zegen van God
van de vader, de zoon, en de heilige geest,
van de God van Sara en Abraham
van de zoon geboren uit Maria
van de Geest die ons behoedt als een moeder haar kinderen.
Zij en blijve met ons allen.
Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel