Dienst 28 januari 2024

Geplaatst op 26 jan 2024

Liturgie hervormde gemeente Sleeuwijk, zondag 28 januari 2024

Voorganger: ds. Els Visser, Wijk bij Duurstede
Liturgische kleur: groen
————————————————————————————————————–
Orgelspel: Ach bleib, mit deiner Gnade – M. Brosig 1815-1887

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 210: 1, 2 en 3 (‘God van hemel, zee en aarde’)

Moment voor de kinderen

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.

Smeekgebed (Kyrië)

Glorialied: Lied 103c: 1, 3 en 5 (‘Loof de koning heel mijn wezen’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Lezing uit het Oude Testament: Deuteronomium 18: 15 – 22

Zingen: Lied 103: 1 en 2 (‘Zegen mijn ziel, de grote naam des heren’)

Lezing uit het Nieuwe Testament: Marcus 1: 21 – 28

Zingen: Lied 528: 1, 3, 4 en 5 (‘Omdat Hij niet ver wou zijn’)

Verkondiging

Muzikaal moment: Rockingham (melodie lied 534) – K. Leighton 1929-1988

Zingen: Lied 534: 1, 2, 3 en 4 (‘Hij die de blinden weer liet zien’)

Overlijdensbericht van mevrouw Siep Blankers- Sijsma (door de ouderling van dienst)

De gedachteniskaars voor mevrouw Blankers wordt nu aan de paaskaars aangestoken

We zingen nu Lied 416, de verzen 1 en 4 ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 425 (‘Vervuld van uw zegen’)

Zegen,
A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel: Postludium – M. Brosig