Dienst 27 september 2020

Geplaatst op 26 sep 2020

Voorganger: ds. J. Woltinge, Amersfoort

Deze dienst wordt live uitgezonden en gehouden met een beperkt aantal gemeenteleden.
Aanvang: 10.00 uur.

 

Welkomstwoord door de ouderling van dienst:
Goede morgen,
Hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat ds. J. Woltinge uit Amersfoort.
Fijn, dat u hierbij live aanwezig bent of online met ons mee kijkt of luistert.
Op deze manier zijn we op afstand toch met elkaar verbonden.
Als aanvangslied kijken en luisteren we naar Psalm 84.
Namens de kerkenraad wens ik u een fijne dienst toe.

Kijken en Luisteren: Psalm 84 (YouTube filmpje Nederland zingt)

Bemoediging en groet en drempelgebed

Zingen: Lied 277

Smeekgebed
Woord van hoop

Glorialied psalm 150 a vers 1.2.4 (geprezen zij God)

Bijbellezingen door de lector gelezen

Eerste lezing: Psalm 84 vers 1-5

Zingen: Lied 979 vers 1.2.3 (de vogels en de bomen)

Tweede lezing: Mattheus 6 vers 24-29

Zingen: Lied 979 vers 10.11.12

Overweging

Moment van stilte, daarna:
Muzikaal moment

Zingen: Lied 981 (zolang er mensen zijn op aarde)

Gebeden:
dankgebed,
voorbeden,
stil gebed,

het Onzevader-gebed: hardop uitgesproken:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen: Lied 978 vers 3 en 4 (Gij hebt de bloemen op de velden)

Zegen
A: Amen, amen, amen (gezongen)