Dienst 27 november 2022

Geplaatst op 25 nov 2022

Liturgie 1e zondag van de Advent 27 november 2022
Dienst van Schrift en Tafel

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: wit
Thema: ‘Levenslicht: Kom erbij’
———————————————————————————————————————–

Orgelspel: Lied 433: Kom tot ons de wereld wacht – T. Hagen geb. 1959

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aansteken 1e adventskaars en lezen gedichtje door de leiding zondagsschool

Laten we ons in stilte voorbereiden op deze dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: Lied 385: 1 en 4 (‘De tafel van samen’)

Moment voor de kinderen:
Trompetspel (door Ralph Heuvelman) Melodie van lied 444 ‘Nu daagt het in het oosten’

Adventsproject ‘Levenslicht: Kom erbij’

Kinderlied: (Melodie van lied 469 ‘Ik ben een engel van de Heer’)

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst, voor het Avondmaal weer terug
in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië)

Lied 381:1, 2 en 3 (‘Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezingen: 1e Lezing: 2 Samuël 11: 1 -13

Zingen: Lied 439:1 en 2 (‘Verwacht de komst des Heren’)

2e Lezing: 2 Samuël 11: 14 -27

Zingen: Lied 437:1, 5 en 6 (‘Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer’)

Overweging. Thema ‘Levenslicht: Kom erbij’
2 Samuël 11:26-27 ‘De vrouw van Uria kreeg bericht dat haar man was gesneuveld,
en zij treurde om haar echtgenoot.
Toen de rouwtijd voorbij was, nam David haar bij zich aan het hof.
Zij werd zijn vrouw en baarde hem een zoon.’

1. De schandalen in het verhaal
2. De rol van Batseba
3. God was er in alles aanwezig.
4. Als kinderen van Batseba en David horen wij er ook bij.

Muzikaal moment: Wohl mir, dass ich Jesum habe – J. S. Bach 1685-1750

Zingen: Lied 442: allebei verzen (‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed

Mededelingen door de ouderling van dienst

Avondmaalsviering

Daartijdens wordt gezongen: Lied 386 alle drie verzen (‘Vier met alles wat in je is’)

Tafelgebed

Zingen wij U toe: Lied 405: 1 (‘Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig’)

Voortzetting Tafelgebed

Het Onzevader-gebed: gesproken (Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Communie

Dankzegging

Slotlied van Dankzegging: Lied 435:1 en 2 (‘Hef op uw hoofden, poorten wijd’) (staande)

Zegen

Allen: Gezongen ‘Amen’ (welke versie is aan de organist)

Orgelspel: All’ offertorio – D. Zipoli 1688-1726