Dienst 27 maart 2022

Geplaatst op 25 mrt 2022

Liturgie 4e zondag van de Veertigdagentijd, 27 maart 2022

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: paars.
Thema: ‘Houd me vast’
—————————————————————————————————
Orgelspel: In dich hab’ ich gehoffet, Herr (Waarom moest ik uw stem verstaan – Lied 941) –
H. Scheidemann 1596-1663

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 970:1, 2 en 5 (‘Vlammen zijn er vele’)

Bemoediging en groet

Veertigdagentijd project ‘Ben je klaar voor het feest?’ voor de kinderen van de zondagsschool

Smeekgebed (Kyrie) als Drempelgebed Lied 418:1, 2 en 4 (‘God, schenk ons de kracht’)

Bijbellezing: Johannes 15: 1 – 8

Zingen: Lied 656 alle drie verzen (‘Ik ben de wijnstok’)

Overweging: Thema: ‘Houd me vast’
Als vertrekpunt voor de overweging: Johannes 15: 4 De woorden van Jezus:
‘Blijf in mij, dan blijf ik in jullie.’

1. Verbonden met het lichaam van Christus
2. Ons leven te midden van tegenslagen en rampen
3. Blij zijn met je leven
4. Als wij elkaar vast houden, met vrijheid en liefde, ervaren wij het plezierige leven.

Muzikaal moment: Adagio – J. G. Walther 1684-1748

Zingen: Lied 653:1, 5 en 7 (‘U kennen, uit en tot U leven’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stilgebed,
het Onze Vader-gebed in de oecumenische versie gesproken:
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede,
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen

Mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen: Lied 518:1, 3 en 6 (‘Hoe helder staat de morgenster’)

Zegen: … gaan we … met de zegen van God
De zegen van God
van de vader, de zoon, en de heilige geest, van de God van Sara en Abraham
van de zoon geboren uit Maria, van de Geest die ons behoedt als een moeder haar kinderen.
Zij en blijve met ons allen.

Amen (gezongen)

Orgelspel: Allegro – J. G. Walther