Dienst 27 augustus 2023

Geplaatst op 25 aug 2023

Liturgie zondag 27 augustus 2023

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: groen
Thema: ‘Goed leven’
——————————————————————————————————————————–
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 680:1, 3 en 5 (‘Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods’)

Moment voor de kinderen
Kinderlied: Lied 923: alle drie verzen (‘Wil je wel geloven’)

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië)

Glorialied: Psalm 149: 1, 2 en 3 (‘Halleluja! Laat opgetogen’)

Gebed bij de bijbellezingen

Bijbellezingen: 1e Schriftlezing: Jesaja 51: 1-8

Zingen: Lied 845: alle drie verzen (‘Tijd van vloek en tijd van zegen’)

2e Schriftlezing: Matteüs 16: 21-28

Zingen: Lied 941: alle vier verzen (‘Waarom moest ik uw stem verstaan’)

Verkondiging: ‘Goed leven’
Jesaja 51:3 ‘Het zal een oord zijn van vreugde en gejuich, waar muziek en lofzang klinken.’
Matteüs 16:25 ‘Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen,
maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.’
1. Echt plezierig leven
2. De verbondenheid tussen de lichtere dingen en de donkerdere dingen
3. Dat wij ons leven kunnen verliezen, geeft ons nu een echt plezierig leven.

Muzikaal moment

Zingen: Lied 839: alle vier verzen (‘Ik danste die morgen toen de schepping begon’)

Gebeden: Dank- en voorbeden, stilgebed,
het Onzevader-gebed: (gesproken in de oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 835: alle vier verzen (‘Jezus, ga ons voor’)

Zegen,
A: ‘Amen’ (gezongen)

Orgelspel