Dienst 26 mei 2024

Geplaatst op 24 mei 2024

Liturgie Herv. gemeente Sleeuwijk, zondag 26 mei 2024

Voorganger: ds. M.G. Wagenvoorde, Breda
Liturgische kleur: wit

Piano: Tonnie Meinhardt
Dwarsfluit: Marja van Heelsum
————————————————————————————————————
Fluit- en pianospel: uit de sonate voor fluit en piano, deel 1: Allegro moderato – Járdány Pal

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

moment stilte

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: Psalm 8: 1, 3 en 6

Moment voor de kinderen (door de leiding van de zondagsschool, uit Kind op Zondag)
Graag aangeven door de voorganger, dat de kinderen met de leiding naar voren kunnen komen.

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië)

Glorialied: Lied 302: 1 t/m 4

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezingen: Eerste lezing: Numeri 21: 4 t/m 9

Zingen Lied 605: 1 t/m 5

Tweede lezing: Johannes 3: 1 t/m 16

Zingen Lied 701: 1 t/m 4

Verkondiging

Muzikaal moment (fluit en piano), deel 2: Adagio – Járdány Pal

Zingen Lied: 353: 1 t/m 4

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 416: 1 t/m 4

Zegen,
A: Amen, amen, amen (gezongen)

Fluit- en pianospel, deel 3: Allegro con brio – Járdány Pal