Dienst 26 maart 2023

Geplaatst op 24 mrt 2023

Liturgie 5e zondag van de Veertigdagentijd, zondag 26 maart 2023

Voorganger: ds. T. Woltinge, Amersfoort
Liturgische kleur: paars
———————————————————————————————————————
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Aanvangslied: Lied 272: 1 t/m 4 (Wij zoeken in uw huis uw aangezicht…)

Moment voor de kinderen
Veertigdagentijd project ‘Verander je mee?’

Thema 5e zondag Veertigdagentijd: ‘Kom!’

Projectlied

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed

Zingen: Lied 281: 1, 2, 3, 4 en 5 (Wij zoeken hier Uw aangezicht…)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezingen: 1e Lezing: Psalm 4

Zingen: Psalm 4: 1 en 3 (Laat als ik roep mij op U hopen)

2e Lezing: Johannes 11: 1-12

Zingen: Psalm 130a: 1 en 2 (Uit angst en nood…)

Overweging

Moment van stilte

Muzikaal moment

Zingen: Lied 653: 1, 4 en 7 (U kennen, uit en tot U leven)

Gebeden:
dankgebed, voorbeden, stil gebed, steeds afgewisseld met Lied 368d (Houd mij in leven),
het Onzevader-gebed: Lied 369b

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 542 (God roept de mens op weg te gaan…)

Uitzending en zegen,
A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel