Dienst 26 februari 2023

Geplaatst op 24 feb 2023

Liturgie 1e zondag van de Veertigdagentijd 26 februari 2023

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: paars
Thema ‘Test: Ja / Nee’
————————————————————————————————————–
Orgelspel: Pastorale – Alb. De Klerk 1917-1998

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 538: 1 en 2 (‘Een mens te zijn op aarde’)

Moment voor de kinderen
Veertigdagentijd project ‘Verander je mee?’.

Projectlied

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië): Zingen Lied 547: alle zes verzen (‘Met de boom des levens’)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezing: Matteüs 3: 17; 4: 1-11

Zingen: Lied 539: alle vijf verzen (‘Jezus, diep in de woestijn’)

Overweging. Thema ‘Test: Ja / Nee’
Matteüs 4:1,2 ‘Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn
om door de duivel op de proef gesteld te worden.
Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast, had hij grote honger.’

Muzikaal moment: Larghetto – H. Andriessen 1892-1981

Zingen: Lied: 538: 3 en 4 (‘Een mens te zijn op aarde’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed: (gesproken in de Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 552: 1 en 3 (‘Dit is een dag van zingen’)

Zegen,
De Genadige zegene u en behoede u;
de Barmhartige doe zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig;
de Liefdevolle verheffe zijn aangezicht over u, en geve u vrede.

A: ‘Amen’ (gezongen)

Orgelspel: Prelude – A. Mailly 1833-1918