Dienst 25 oktober 2020

Geplaatst op 24 okt 2020

Voorganger: ds. P. van Veen, Harderwijk

Deze dienst wordt live uitgezonden en gehouden met een beperkt aantal gemeenteleden.
Aanvang: 10.00 uur.

 

Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 130: 3 en 4

Persoonlijk gebed
Votum en groet
Drempelgebed

Zingen: Klein Gloria: Lied 195

Kyriëgebed

Genadeverkondiging zingen De Tien Woorden Lied 320

Gebed

Bijbellezingen door de lector gelezen:
1e Lezing: Deuteronomium 6: 1 – 9
2e Lezing: 1e brief aan de Thessalonicenzen 2: 1 – 8

Zingen: Lied 313

Bijbellezing door de voorganger gelezen
3e Lezing: Mattheüs 22: 34 – 46

Zingen: Lied 339a

Verkondiging – Thema: Verbinding

Muzikaal moment

De koorleden komen weer op het liturgische centrum staan

Zingen: Lied 974

Gebeden, afgesloten met het Onzevader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Als slotlied wordt gezongen Lied 416.

Zingen: Lied: 416

Zegen

Amen, amen, amen