Dienst 25 februari 2024

Geplaatst op 23 feb 2024

Liturgie herv. gemeente Sleeuwijk
2e zondag van de Veertigdagentijd, zondag 25 februari 2024

Voorganger: dhr. J. Venus (predikant in opleiding)
Liturgische kleur: paars
Project Veertigdagentijd van de zondagsschool: ‘Wat goed dat jij er bent’
————————————————————————————————————–
Orgelspel

Binnenkomst dienstdoende ambtsdragers

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet

Drempelgebed door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 25: 1, 2 en 3 (Heer, ik hef mijn hart en handen)

Moment voor de kinderen (door de leiding van de zondagsschool)
Veertigdagentijd project ‘Wat goed dat jij er bent’.

Thema: ‘Een vleugje hemel’
Projectlied: ‘Veertig dagen duurt de reis’ (melodie Lied 539 uit het liedboek)

De kinderen gaan hierna naar hun eigen ruimte met het meenemen van het lantaarntje
met het licht van de paaskaars.
Zij komen na de mededelingen van de ouderling van dienst weer terug in de kerkzaal.

Smeekgebed (Kyrië)

Gebed voor de opening van de bijbel

Bijbellezingen:
1e Lezing: Genesis 32: 23-32

Zingen: Lied 247 (Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt)

2e Lezing: Handelingen 9: 1-9

Zingen: Lied: 858 (Vernieuw in ons, o God)

Verkondiging

Korte muzikaal intermezzo dat overgaat in het volgende lied:

Lied: 1005 (Zoekend naar licht hier in het duister)

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed,
het Onzevader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Alle kinderen komen weer terug in de kerk

Slotlied: Lied 909 (Wat God doet, dat is welgedaan)

Zegen,
A: Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel