Dienst 25 april 2021

Geplaatst op 22 apr 2021

Liturgie zondag 25 april 2021 Herv. gemeente Sleeuwijk

Zondag Jubilate
Voorganger: ds. J. A. Compagner, Woerden
Liturgische kleur: wit

Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Psalm 66: 1 en 3

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Smeekgebed

Zingen: Glorialied 302: 1

Bijbellezingen (door de lector gelezen): Ezechiël 34, 1 – 10

Zingen: Lied: 23c: 1 t/m 4

Lezing uit het evangelie: Johannes 10, 11 – 16

Zingen: Lied 23c: 5

Lezing van de preektekst: 1 Johannes 3, 1 – 8

Preek

Muzikaal moment

Zingen: Lied 652

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, het Onzevader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 659

Zegen
Amen, amen, amen (gezongen)

Orgelspel