Dienst 24 oktober 2021

Geplaatst op 21 okt 2021

Liturgie zondag 24 oktober 2021 herv. gemeente Sleeuwijk

Voorganger: ds. E. de Waard
Liturgische kleur: groen

Thema: Geneesheer, genees u zelf (verander de wereld, begin bij jezelf)
——————————————————————————————————–
Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied: Lied 217: 1 (voorganger)
2, 3 en 4 (zanggroep en voorganger)

Onze Hulp (Lied 291d)

Moment voor de kinderen (door de leiding van de zondagsschool)

Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’

Gebed om ontferming

Glorialied: Lied 659: 1 (voorganger)
2 en 3 (zanggroep)
4 (voorganger)
5 en 6 (zanggroep)
Inleiding

Orgelspel

Bijbellezingen: 1e Schriftlezing Lukas 4: 13 – 23a

Zingen: Lied 534

2e Schriftlezing: Mattheüs 7: 12
3e Schriftlezing: Markus 9: 23-24

Orgelspel

Een uitleg

Zingen: Lied 528

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, het Onzevader-gebed
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Slotlied: Lied 767: 1, 2, 3 en 4 (gezongen door gemeente)

Zegen

Orgelspel