Dienst 24 januari 2021

Geplaatst op 22 jan 2021

Liturgie zondag 24 januari 2021 herv. gemeente Sleeuwijk

Voorganger: ds. Adrian Blom
Liturgische kleur: groen
Thema: ‘Volg’

Deze dienst wordt gehouden zonder bezoekers en zonder zangers en wordt live uitgezonden. Aanvang: 10.00 uur.

Orgelspel

Welkomstwoord door de ouderling van dienst

Aanvangslied Psalm 119: 1 en 3 (‘Welzalig wie de rechte wegen gaan’)

Bemoediging en groet

Drempelgebed door de voorganger gesproken onder zachte muziek naar
Lied 941, alle vier verzen (‘Waarom moest ik uw stem verstaan’)

Smeekgebed en Loflied:
(Kyrie en Gloria) samen: Lied 906: 1 en 2 (‘God is tegenwoordig’)
Vers 1 heeft iets meer van een Kyrie, vers 2 iets meer van een Gloria.

Bijbellezing door de lector gelezen:
Marcus 1: 14 – 20

Lied 531: 1 en 3 (‘Jezus, die langs het water liep”)

Overweging
Thema: ‘Volg’
(Marcus 1: 17 Jezus zei tegen hen: “Kom volg mij!”)
1. Wat betekent het om ‘God door Jezus’ te volgen?
2. De onmiddellijke dringendheid om ‘God door Jezus’ te volgen
3. Wat betekent het nu hier voor u, jou, mij, ons, om volgeling van ‘God door Jezus’ te zijn……?
4. Het is nu het precieze cruciale moment om op te staan, en te leven, door de Levende te volgen.

Muzikaal moment (fluitspel door Marja van Heelsum- Faber)

Lied 806: alle drie verzen (‘Zomaar te gaan met een stok in je hand’)

Gebeden: dankgebed, voorbeden,
Het Onze Vader-gebed:
(Oecumenische versie)
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Mededelingen door de ouderling van dienst

Het slotlied is nu Lied 802, de verzen 1 en 4

Slotlied 802: 1 en 4 (‘Door de wereld gaat een woord’)

Zegen, Wij gaan op weg met de zegen van God:
De zegen van God
van de vader, de zoon, en de heilige geest,
van de God van Sara en Abraham
van de zoon geboren uit Maria
van de Geest die ons behoedt als een moeder haar kinderen.
Zij en blijve met ons allen.
Amen.

Orgelspel / Fluitspel